مشاهده:
نوع قرارداد: اجاره پاکسازی
اتاق ها حمام اتاق خواب
1 1 1
1 1 1
1 1
2 1 1
1 1 1
3 1 1