مشاهده:
ویژگی املاک: دسترسی به جایگاه BRT (خط واحد) پاکسازی