مشاهده:
اتاق ها حمام اتاق خواب
2 1 2
2 1 1
2 1 2
3 2 2
3 1 2